Windenergie

Geschiedenis

Windenergie is een van de eerste duurzame energiebronnen die door de mens met werktuigen werd toegepast. Zeilboten bestaan al vele duizenden jaren, maar ook windmolens zijn al zo’n 4.000 jaar oud. Nederland is de afgelopen eeuwen zelfs bekend geraakt door haar windmolens.
Windmolens kennen velen toepassingen waaronder het malen van graan en het verpompen van water. In 1888 werd de eerste windturbine gebouwd voor de productie van elektriciteit. Recent is de ontwikkeling hard gegaan en inmiddels wordt er in sommige landen al enkele procenten van hun energiebehoefte door wind opgewekt.

Algemene informatie

Op de website van economische zaken (RVO) is alle informatie te vinden over windenergie op land.

Het waait niet overal even hard in Nederland en ook op verschillende hoogte is dit niet hetzelfde.

nl.wikipedia.org/wiki/Windenergie heeft een uitgebreide pagina met zeer veel informatie over windenergie.

In Nederland kunnen windmolens niet winstgevend draaien zonder subsidie. Enerzijds is de investeringsaftrek (EIA) van toepassing. Anderzijds is er een SDE regeling die de opbrengst per kWh voor 15 jaar gegarandeerd.

Projecten in Geldermalsen

In Geldermalsen zijn er een aantal initiatieven voor de toepassing van windenergie. Een aantal hiervan zijn op 22 mei 2013 gepresenteerd. Voor het verslag verwijzen we naar het magazine 11centraal uitgave juni.

  1. 4 windturbines van Prodeon in het Molenveld in de zuidoost oksel van het knooppunt Deil op grondgebied van Neerijnen.
  2. 4 windturbines van Winvast in hetzelfde gebied als de voorgaande, maar dan 2 op grondgebied van Neerijnen en 2 op grondgebied van Geldermalsen. Ingediend op 26 november 2012 bij de Provincie als omgevingsvergunning om af te mogen wijken van het bestemmingsplan.
  3. 3 windturbines van Staatsbosbeheer in de zuidwest oksel van het knooppunt Deil, waarvan 1 op grondgebied van Neerijnen en 2 op grondgebied van Geldermalsen.
  4. 3 windturbines van de Hervormde gemeente Haaften (PKN) ten noorden van de A15, waarvan er 1 aan de westkant van de Boutensteinseweg ligt en 2 aan de oostzijde. Alle drie op het grondgebied van Geldermalsen.
  5. 3 windturbines op het terrein van de AVRI tussen de stortplaats en de A15 allen op het grondgebied van Geldermalsen.
  6. 5-6 windturbines aan de oost en de westzijde van het knooppunt Deil, tussen de A15 en de Betuweroute, in combinatie met zonnevelden.
  7. Nog een aantal verkennende initiatieven.

Inmiddels het de gemeenteraad van Geldermalsen op 2 juli een raadsvoorstel met betrekking tot haar visie op windenergie aangenomen. Dit mag beschouwd worden als het startschot voor een marathon. Het vervolg zal zijn dat er bestemmingsplannen gewijzigd moeten worden en er met initiatiefnemers onderhandeld moet worden.

Naar aanleiding van de aangenomen windvisie heeft de provincie Gelderland i.s.m. de betrokken gemeenten (Geldermalsen, Neerijnen en Tiel) opdracht gegeven voor een inventarisatie en plan van aanpak. Deze opdracht wordt uitgevoerd door Royal Haskoning/DHV (RHDHV). 11duurzaam is samen met burgerinitiatieven uit Neerijnen in deze aanpak betrokken. 11duurzaam trekt hierbij samen op met Dirk III, duurzaam Enspijk, duurzaam Varik en het Cultuurhuus Haaften.

Uitgangspunten voor dit proces voor 11duurzaam zijn 3 ledig:

  1. Aanpak als één project: samenbrengen projectontwikkelaars, grondeigenaren, gemeenten, burgers en andere belanghebbende in een project zodat voordelen gemaximaliseerd en nadelen geminimaliseerd kunnen worden; geen suboptimalisaties, betrokken en verantwoordelijk van begin tot eind.
  2. Participatie burgers en lokale bedrijven vooraf: geen zoethoudertjes achteraf, maar vooraf duidelijkheid over hoe en wat burgers zeggenschap krijgen en houden en hoe compensaties geregeld gaan worden.
  3. Actieve rol voor burgers: geen plannen goedkeuren langs de zijlijn, maar betrokken zijn en actief meewerken om de plannen te ontwikkelen.

Inmiddels is er weer veel gebeurd. In het Geldermalsens Nieuwsblad is een artikel van projectontwikkelaars verschenen. Hieruit blijkt dat deze elkaar inmiddels hebben gevonden. De gezamenlijke burgerinitiatieven zijn er ook klaar voor! Voor de verschillende vormen van particiatie hebben we een participatiekaart ontwikkeld.

Op 5 juni heeft de provincie haar windvisie onder de aandacht gebracht in de Rotonde in Enspijk. Er is verschil tussen de visies van gemeenten en provincie. 11duurzaam blijft aandacht vragen voor onze bovengenoemde uitgangspunten en ziet de inhoudelijke invulling van een windvisie daar ondergeschikt aan.

Op 3 september heeft de NWEA (branch organisatie van windenergie ontwikkelaars) haar gedragscode gepresenteerd met betrekking tot participatie van burgers in windenergieprojecten. 11duurzaam is blij met het besef van de noodzaak hiervoor bij de NWEA, maar ziet het als een minimale geste waar de burger niet in zal trappen. Zoals hierboven aangegeven, staat 11duurzaam voor betrokken zijn en meebeslissen en dus ook voor mee-investeren en (co-)eigenaarschap.

In de maanden september en oktober is er veel gebeurd. Onder begeleiding van de provincie zijn projectontwikkelaars nader tot de burgers gekomen. Op dit moment vinden  onderhandelingen plaats over ons aller positie in de ontwikkeling van onze provincie. Op 25 november staat de eerste informatiebijeenkomst gepland o

Ook hebben we de professionele ondersteuning van REScoopNL geformaliseerd. Al enige tijd werden we door deze belangen organisatie voor coöperatieve windenergie bijgestaan met kennis en mankracht. We trekken samen op met vrijwilligers van de gemeente Neerijnen die zich ook aan het organiseren zijn. Samen hebben we besloten op korte termijn een nieuwe lokale Windcoöperatie op te richten om de belangen van de inwoners van Neerijnen en Geldermalsen te bundelen.

11duurzaam zit hier uiteraard boven op en zal de vorderingen via deze website bekendmaken.

Voor informatie kunt u contact opnemen met onze Werkgroep Windenergie. Ook zijn wij nog dringend op zoek naar vrijwilligers.

Reacties zijn gesloten.